Bosh sahifa Sahifa

Ingliz tili leksikasi va stilistikasi kafedrasining ilmiy uslubiy faoliyati


Kafedra o’z faoliyatini boshlagandan buyon professor o’qituvchilar tomonidan quyidagi o’quv uslubiy qo’llanmalar chop etildi:

 • English for kids - Ахмедова Зулфия Гусейновна
 • Developing intercultural Competence - Эрданова Зебинисо Абулкасимовна, Амриддинова Назира  Шамсиддиновна
 • Manual on practical lexicology - Балясникова Марина Александровна
 • Бадиий таржима ва матн интерпретацияси - Расулов Нормурод Атакулович
 • Manual on reading for the 3rd year students - Рахмонова Амира Улфатовна
 • Англо-русский словарь нетрадиционной лексики - Аюпов Аюпхон Фаридович
 • The list of borrowed Persian words in the English language – Амриддинова Н.Ш., Аюпов А.Ф.
 • English for specific purposes (as a second foreign language) - Амриддинова Н.Ш., Аюпов А.Ф.
 • Manual on stylistics and text interpretation - Рахмонова А.У.
 • English-Russian conversational book of military expressions - Амриддинова Н.Ш., Аюпов А.Ф.
 • English as a foreign language (for the 1st year students) - Саматова Г.Н., Курбанова З.О.

 

Kafedrada olib borilayotgan ilmiy ishlar:

Ingliz tili leksikasi va stilistikasi kafedrasi

Ilmiy tadqiqotchining F.I.SH.

Ilmiy tadqiqot mavzusi

Ilmiy rahbar

Dissertatsiya turi

1

Raxmonova Amira Ulfatovna

Badiiy personajlarning ichki hissiyotlarini namoyon etishda stilistik xususiyatlar

F.f.n., dots.F.SH.Ro‘ziqulov

PhD

2

Narzullaeva Dilnoza Sanatovna

Лингвокогнитивные особенности описания психо-эмоционального состояния человека в художественном дискурсе (на материале английского и узбекского языков).

 

F.f.d, professor Nasrullaeva Nafisa Zafarovna

PhD

3

Erdanova Zebiniso Abulkasimovna

Ingliz va O’zbek tillarida insonning kasbiy faoliyatini ifodalovchi til birikmalarning derivatsion va lingvomadaniy xususiyatlari

 

F.f.d, professor Nasrullaeva Nafisa Zafarovna

PhD

chop etish