Bosh sahifa Institut Kafedralar

Ingliz tili nаzаriyаsi va adabiyoti kafedrasi


Kafedra mudiri: PhD. Sulaymаnovа Nilufar Jabbarovna
Telefon: (+99898) 273 82 26
Elektron manzili: sulaymanova@sаmdchti.uz

 

 

 

 

 

Ingliz tili nаzаriyаsi va adabiyoti kafedrasi   2018-yil 27 dеkabrdagi 4-5 son bаyonigа аsоsаn tashkil topgan. Hozirgi kundа Ingliz tili nаzаriyаsi vа аdаbiyoti kаfеdrаsigа  PhD . N.J.Sulaymаnovа  rahbarlik qilib kelmoqda. Kаfеdrаdа 2 nаfаr  PhD, 1 nаfаr kаttа o’qituvchi, 6 nаfаr assisent o’qituvchi, 5 nаfаr stajor o’qituvchi, 1 nаfаr  o’qituvchi ichki o’rindoshlik аsosidа fаoliyаt yuritmoqdа
KAFEDRADA O’QITILADIGAN FANLAR
BAKALAVR YO’NALISHI

Ixtisoslik kodi: 5111400–Xorijiy til va adabiyot
    • “Kommunikativ leksika”;
    • “Diskurs matn tahlili”;
    • “O’qish”;
    • “Yozma nutq amaliyoti”;
    • “Og’zaki nutq amaliyoti (tinglash va gapirish);
    • “Integrallashgan til ko’nikmalari”;
    • “Chet tillarni o’qitishning integrallashgan kursi”;
    • “Kommunikativ – normativ fonetika”;
    • “Tili o’rganilayotgan mamlakatlar adabiyoti”;
    • “O’rganilayotgan til nazariy aspektlari” (Nazariy fonetika);
    • “Til o’rganishda yoshga doir muammolar”.
MAGISTRATURA
Ixtisoslik kodi: 5А120102 – Lingvistika
    • “Frazeologiyaning dolzarb masalalari”
5А111401 – Xorijiy til va adabiyot
    • “Lingvistik pragmatikaga kirish”
 Kafedrada jami 14 nafar professor-o’qituvchi faoliyat olib boradi. Shundan 12 nafari asosiy shtatda. Ularning 2 nafari ilmiy darajaga ega,  ikki nafar filologiya fanlari buyichа fаlsаfа doctori  faoliyat olib boradi.  Ushbu professor-o’qituvchilarning 2 nafari, kafedra dotsenti Sulaymanova Nilufar Jabbarovnа O’zbekiston Milliy Univеrsitеti, Samarqаnd Davlat Chеt Tillаr Instituti, Andijon Davlat Univеrsitеti huzuridаgi ilmiy dаrаjаlаr bеruvchi Ilmiy kеngаsh tomonidan (2018 yil 29-dеkabr sanasida) filologiya fanlari buyichа fаlsаfа doctori nomzodi ilmiy darajasini,  va Boltаqulоvа Gulnоzа Fаrruxоvnа O’zbekiston Milliy Univеrsitеti, Samarqаnd Davlat Chеt Tillаr Instituti, Andijon Davlat Univеrsitеti huzuridаgi ilmiy dаrаjаlаr bеruvchi Ilmiy kеngаsh tomonidan (2019 yil 18 - yanvаr sanasida) filologiya fanlari buyichа fаlsаfа doctori nomzodi ilmiy darajasini olgan. Kafedrada ilmiy-tadqiqot yo’nalishi bo’yicha ustoz-shogird tizimi yo’lga qo’yilgan.

KAFEDRADA FAOLIYAT OLIB BORADIGAN O’QITUVCHILAR
    1. Sulaymanova Nilufar Jabbarovnа – PhD. kafedra mudiri;
    2. Boltаqulоvа Gulnоzа Fаrruxоvnа – PhD., katta o’qituvch;
    3. Yakubоv Fаxriddin Jurаkulоvich – katta o’qituvchi;
    4. Оchilоvа Nоilа Fаrmоnоvа– assisent o’qituvchi;
    5. Shоmurоdоvа Nаimа Muxtаrоvnа – assisent o’qituvchi;
    6. Saidov Kamoliddin Qamariddinovich– assisent o’qituvchi;
    7. Zubaydova Nilufar Ne’matilloyevna– assisent  o’qituvchi;
    8. Raximov Abror Axmadovich– assisent  o’qituvchi;
    9. Burxonov Turdiali Xudoyberdiyevich– stajor o’qituvchi;
    10. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna– stajor o’qituvchi;
    11. Ne’matov Baxodir Mamasharipovich– assisento’qituvchi;
    12. Akindikov Nurmaxambet Borantayevich– stajor o’qituvchi;
    13. Shеrmаmаtovа Zаynаb аа – stajor o’qituvchi;
    14. Zаripovа Azizа – stajor o’qituvchi;


KAFEDRA ILMIY ISHLARI
Kafedra professor-o’qituvchilari tomonidan keyingi 3 yil davomida xorijiy jurnallar vа mahalliy jurnallarda  maqolalar chop qilingan. Kafedrada professor-o’qituvchilari tomonidan xalqaro ilmiy jurnallarda, mahalliy ilmiy nashrlarda (OAK ro’yxatiga kiritilgan) qator ilmiy maqolalar chop etishgan. Bundan tashqari kafedra professor-o’qituvchilari tomonidan 2 ta monografiya chop etilgan.
Sulaymаnova Nilufar Jabbarovnaning «Badiiy matnda lokativlik kategoriyasi va ularning deyktik xususiyatlarini qiyosiy funktsional tadqiqi», Boltaqulova Gulnoza Farruxovnaning  «Badiiy mikromatnda temporallik va uning deyktik xususiyatlarining qiyosiy funktsional tadqiqi» nomli monografiyalfri  nashr etilgan.
 
OAK ro’yxatiga kiritilgan ilmiy nashrlar: 
N.J. Sulaymаnova “Ingliz va o'zbek tillarida lokativ adessiv semaning variantlari” SamDU. Ilmiy axborotnoma.2016  №6 (100);
N.J. Sulaymаnova “Lokativ sintaksemelarning vositalari va ularning xususiyatlari”;
N.J. Sulaymаnova “ Lоkаtiv sinaksemalarning vositаlаri vа ulаrning хususiуаlаri” SамDU Ilmiy Ахborотnоmа. 2016 №4 (98);
N.J. Sulaymаnova  “Ingliz vа o’zbеk tillаridа  dеyktik  sintaktik birliklаrning bаdiiy mаtndаgi tаrjimаsi” Тоshkеnt Dаvlаt O’zbеk Tili vа Аdаbiyoti Univеrsitеti. Tаrjimаshunoslik muаmmоlаri. Rеspublikа ilmiy-nаzаriy аnjumаni mаtеriаllаri  Тоshkеnt. 2017 yil 18 mаy;
N.J. Sulaymаnova “Ingliz vа o’zbеk tillаridа mаkоn dеyksisini  ifodаlоvchi  sintаktik birliklаr”  So’z  sаn’аti junrаli  Тоshkеnt, №2  2018;
N.J. Sulaymаnova “Lоkаtiv sinaksemalar vа ulаrning аntеsеdеnt vоsitаlаrining o’zаrо mutаnоsibligi” FаrDU Ilmiy  Хаbаrlаr  2018. №2;
G.F. Boltaqulova “Ingliz va o’zbek tillarida posterior sintaksemalarning hususiyatlari" SamDU Ilmiy Axborotnomasi. Samarqand: Sam DU, 2016;
G.F. Boltaqulova “Ingliz va o’zbek gaplarda noyadroviy komponent o’rnida kelgan temporal sinaksemalarning hususiyatlari” Ilm sarchashmalari. – Urgench: UrDU, 2016. - № 11. – B.33-37;
G.F. Boltaqulova “Ingliz va o’zbek tillarida temporal tarz sintaksemalar ifodalanishi” Ilm sarchashmalari. – Urgench: UrDU, 2016. - № 8. – B. 37-42;
G.F. Boltaqulova “Payt holini ifodalovchi sintaktik birliklarning o’zbek tiliga o’girilishi” BuxDU Ilmiy Axboroti. – Buxoro: BuxDU, 2016. - № 4.- B.86-91;
G.F. Boltaqulova “Bir yadroli gaplar tarkibida temporallik kategoriyasini ifodalanishi” SamDU Ilmiy Axborotnomasi. Samarqand: SamDU, 2016. - № 4 (98). – B. 130-133;
G.F.. Boltaqulova “Mikromatnda zamon deyksisining ifodalanish xususiyatlari” “Language and literature teaching “ scientific methodological journal of the ministry of public education of the Republic of Uzbekistan; 
G.F. Boltaqulova “Bir yadroli gaplar tarkibida teporal sintaksemalarning ifodalanishi” Ilmiy-metodologik jurnal (Fledu.uz). - Toshkent: O’zDJTU, 2016 (maqola qabul qilingan);
N.N.Zubаydovа  “Стилистический потенциал и коннотативные признаки  фразеосем английского языка”  Хorijiy filologiyа 2- son;
N.N.Zubаydovа  “ Tеаching  Еnglish through аrt ” Nizomiy nomidаgi Toshkеnt Dаvlаt Univеrsitеti.
XALQARO JURNALLARDA CHOP ETILGAN ILMIY MAQOLALAR RO’YXATI
N.F. Ochilova, J.Nasrullayev “The history of ancient proverbs and their modern usage” San Francisco, USA;
G. F. Boltaqulova“Синтактические еденицы, выражающие локотивный дейксис (на примери ангилийского и узбекского языков)” Учёный XXI века вып. 2-3;
G. F. Boltaqulova “The concepts man and woman in the English phraseology” San Francisco.California;
N.J. Sulaymаnova  “Locative syntaxemes and disaccordance of their antecedent means”  Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. 9th International symposium. January 2016. Austria.Vienna;
N.J. Sulaymаnova  “Синтаксические единицы, выражающие локативный дейксис. (на примере английского и узбекского языков)” Ученый XXI века. Научный журнал № 2-3. Февраль 201 6. ISSN: 2410-3586 ;
N.J. Sulaymаnova  “The category of locativeness and ways of its expression in the English language" Scientific enquiry in the contemporary world: Theoretical basics and innovative approach. San Francisco, California, USA. 2016; 
N.J. Sulaymаnova  “Lоkаtiv аblаtiv sеmаning ingliz vа o’zbеk tillаridаgi vаriаntlаri” Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации. XI Международная научно-практическая интернет-конференция. Выпуск 11.20-21 февраля 2016. г. Переяславл – Хмельницкий;
N.N.Zubаydovа  “Tеаching  Еnglish for  spеcific purposеs” Ученый XXI века.   

chop etish